Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorenej kúpnej zmluvy na internetovej stránke www.repasit.sk

1.1 Predávajúcim je spoločnosť WebComs s.r.o., so sídlom na adrese Slov. nár. povstania 116/134, 061 01 Spišská Stará Ves, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 17336/P, IČO: 36 516 244, DIČ: 2022180127, IČ DPH: SK2022180127 tel. +421 052 / 482 22 51, e-mail: zdomu@zdomu.sk(ďalej len predávajúci, alebo predajca).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická a právnická osoba (spotrebiteľ, alebo podnikateľ), ktorá kontaktuje predávajúceho za účelom a s úmyslom nákupu tovaru, ktorý je v ponuke predávajúceho. Kupujúcim je teda aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, zaobstarania tovaru, ktorý sa nenachádza v ponuke predávajúceho, s úmyslom nákupu takéhoto tovaru.

1.3 Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá uzatvára a plní podmienky spotrebiteľskej zmluvy a nekoná tak v rámci predmetu obchodnej, či inej podnikateľskej činnosti. Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, alebo podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia, alebo osoba ktorá podniká na základe iného oprávnenia ako živnostenského podľa osobitých predpisov, zároveň sa pod pojmom podnikateľ rozumie osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť a je zapísaná v evidencii podľa osobitných predpisov.

1.4 Kupujúci dáva svoj jednoznačný súhlas s týmito obchodnými podmienkami v prípade používania webstránok tohto internetového obchodu a zároveň potvrdením svojej objednávky.

1.5 Tieto obchodné podmienky sú platné až do uverejnenia nových obchodných podmienok na webovej stránke predávajúceho. Tieto obchodné podmienky sú zhotovené v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z.

1.6 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý sa definuje ako podnikateľ, neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi oboma stranami sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom, neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi oboma stranami sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.7 Všetky vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe uzavretých zmlúv medzi oboma stranami, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

1.8 Zmluva je uzatváraná v Slovenskom jazyku

1.9 Všetky náklady vynaložené na komunikáciu slúžiacu pre uskutočnenie objednávky sú vo výške, ktorá nepresahuje bežné tarify a je závislá od telekomunikačných služieb, ktoré používa kupujúci.

2. Objednávanie

2.1 Tovar si môže kupujúci objednávať na stránkach REPASIT.SK podľa dostupného podrobného návodu, „AKO NAKUPOVAŤ“

2.2 Kupujúci má možnosť sa vopred dôkladne oboznámiť s cenou tovaru, za ktorú je momentálne v ponuke a taktiež s ďalšími prípadnými poplatkami týkajúcimi sa danej objednávky.

2.3 Po odoslaní objednávky Vám bude obratom odoslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky e-mailom. Odoslaná objednávka bude potvrdená predávajúcim e-mailom alebo telefonicky a zároveň bude kupujúcemu oznámená aktuálna dostupnosť tovaru a predpokladaný termín dodania tovaru.

2.4 Odoslaním a potvrdením objednávky sa kupujúci zaväzuje k uhradeniu ceny tovaru, za ktorú si ho kupujúci objednal a predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa §3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

2.5 Predávajúci sa zaväzuje riadiť podľa objednávky vyhotovenej kupujúcim a zabezpečí tak dodanie správneho tovaru v požadovanom množstve, za úhradu, za ktorú si kupujúci tovar objednal.

2.6 V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

2.7 Právom predávajúceho je zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné podľa nej zadovážiť objednaný tovar. V takomto prípade bude kupujúcemu ihneď vrátená uhradená suma v plnej výške, alebo mu bude ponúknutý náhradný tovar, či iné riešenie, ktoré musí kupujúci po vzájomnej konzultácii odsúhlasiť. Predávajúci ma tiež právo zrušiť objednávku v prípade, ak kupujúci v prípade potreby nekomunikuje, má chybne uvedené požadované povinné údaje.

3. Ceny

3.1 Všetky uvedené ceny sú zmluvné, konečné, tzn. vrátane DPH, prípadne vrátane všetkých daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci vynaložiť pre získanie zvoleného tovaru. Netýka sa to poplatkov za dopravu a ďalší spoplatnený servis, o ktorom je kupujúci oboznámený ešte pred uzavretím objednávky.

3.2 Predávajúci je platcom DPH.

3.3 Akciové ceny sú závislé od dostupnosti zásob a časového ohraničenia aktuálnej akcie. Po vypredaní zásob, či uplynutí času, počas ktorej bolo možné nakupovať za akciovú cenu, nemá kupujúci právo nárokovať si na akciovú cenu tovaru.

4. Platby

4.1 Úhradu za tovar môže kupujúci realizovať prostredníctvom dobierky (max. 3000€), prevodom výšky sumy na bankový účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry, alebo úhradou v hotovosti (max. 3000€) na mieste prevádzky internetového obchodu, uvedenej medzi kontaktmi na internetovej stránke internetového obchodu. Predávajúci na základe odoslanej objednávky vystaví zálohovú faktúru, ktorú zašle spolu s potvrdením objednávky e-mailom na adresu kupujúceho. Platbu môže kupujúci uskutočniť prevodom sumy zo svojho účtu na účet predajcu, alebo priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho, či podporovaným platobným systémom.

4.2 Platbu za tovar je možné realizovať len v mene EURO.

4.3 Daňový doklad bude kupujúcemu doručený spolu s objednaným tovarom.

5. Dodacie podmienky

5.1 Dodacia doba na objednaný tovar z ponuky predávajúceho je zväčša 1-3 pracovné dní od odoslania objednávky. Doba dodania sa môže po dohode s kupujúcim predĺžiť. O dĺžke doby dodania a termíne doručenia bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky. Ak nakupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia doba, má právo vykonať storno objednávky. 
5.2 Tovar je vždy expedovaný ihneď po odoslaní objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

5.3 Pri osobnom odbere sa musí daná osoba legitimovať a potvrdiť tak svoju totožnosť a právo k odberu tovaru.

6. Doručenie tovaru

6.1 Predávajúci zabezpečí dopravu tovaru takým spôsobom, aký si kupujúci zvolí z ponúknutých možností pred odoslaním objednávky.

6.2 Miesto doručenia je stanovené na základe presnej adresy, za ktorú zodpovedá kupujúci. Dodaním tovaru na konkrétne miesto znamená splnenie objednávky.

6.3 Každý odoslaný tovar je zabalený príslušne svojmu charakteru a vlastnostiam. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný zásielku skontrolovať. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je kupujúci povinný okamžite oznámiť predajcovi a spísať s kuriérom škodový protokol a ten zaslať predávajúcemu.

6.4 Tovar sa považuje za prevzatý v momente, keď to kupujúci pri odbere potvrdí svojím podpisom. Do toho času za tovar zodpovedá predávajúci.

6.6 Predávajúci nie je zodpovedný za oneskorené dodanie tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Dopravca taktiež zodpovedá za poškodenia zásielky, ktoré preukázateľne zavinil. V takomto prípade predávajúci doručí kupujúcemu nový tovar, po zaplatení škôd prepravcom.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, je podľa §7 zákona č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby a to doručením listu o odstúpení od zmluvy v tejto lehote. _Formulár na stiahnutie_

7.2 Kupujúci vráti tovar úplný a nepoškodený, zároveň neznečistený a v hodnote v akej tovar prevzal. V prípade, že vrátený tovar nie je kompletný, alebo vykazuje známky poškodenia, má predávajúci právo vrátenú kúpnu cenu znížiť o čiastku, ktorá zodpovedá stavu vráteného tovaru (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

7.3 Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia písomného odstúpenia od vybavenej objednávky.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
a. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
b. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
c. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
d. na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
e. na dodávku novín, periodík a časopisov,
f. spočívajúcich v hre alebo lotérii,

7.4 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

8. Záručné podmienky

8.1 Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predajcu, ktorý je dostupný na internetovej stránke REPASIT.SK a zároveň sa riadia platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list je potrebné uchovať si daňový doklad.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Osobné údaje našich zákazníkov sú chránené pred zneužitím. Všetky osobné údaje a aj informácie o nákupoch sa považujú za dôverné, a zaobchádza sa s nimi podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

10. Alternatívny spôsob riešenia sporov

Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, kontaktujte nás. Ak Vás naše riešenie neuspokojilo, môžete vzniknutú situáciu riešiť mimosúdne prostredníctvom RSO platformy

11. Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 10. 3. 2016. a rušia predchádzajúce.


hore